ශානි අක්ක එක්ක අතේ පාරක් ගහන්න | Jerk off instructions in Sinhala